Hoppa till huvudinnehåll

Vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn tar du över föräldrarnas ansvar men barnet bor inte alltid hos dig.

Anmäl intresse

En vårdnadshavare ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och är juridiskt ansvarig för barnet. Vanligtvis är det barnets föräldrar som är vårdnadshavare, men det kan uppstå situationer då någon annan behöver ta över vårdnadsansvaret. Exempel på när detta behövs är när

 • ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd i Sverige 
 • föräldrarna brister i omsorgen så att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling  
 • föräldrarna har avlidit
 • föräldrarna under en längre tid är förhindrade att utöva vårdnaden, till exempel vid allvarlig sjukdom
 • ett barn har rotat sig i ett familjehem och det bedöms att vårdnaden ska gå över till familjehemsföräldrarna. 

För dig som är intresserad av uppdraget är det framförallt för ensamkommande barn som det blir aktuellt. Detta beror på att socialtjänsten i första hand söker en person i barnets nätverk, vilket ensamkommande barn inte alltid har i Sverige. I de andra situationerna är det ofta enklare för kommunen att hitta personer i barnets nätverk som kan ta uppdraget.

Vad innebär uppdraget?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du se till att barnet får sina behov tillgodosedda. Exakt vilka uppgifter det rör sig om och omfattningen på arbetet beror på barnets behov, ålder och boendesituation. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du kan dela på uppdraget med din partner.

Barnet kan antingen bo hos dig eller i ett familjehem, hem för vård eller boende (HVB)  eller stödboende. Om barnet bor i ett annat hem har familjehemsföräldrarna eller personalen ansvar för den dagliga omsorgen, till exempel att handla mat till barnet eller att skjutsa barnet till skolan eller läkarbesök.  

Oberoende av var barnet bor ansvarar du vanligtvis för att

 • barnets behov av omvårdnad och trygghet utifrån ålder och mognad blir tillgodosedda 
 • hjälpa barnet att ha kontakt med sin familj och andra anhöriga 
 • barnet får utbildning och försörjning, men du är inte själv skyldig att försörja barnet 
 • se till att barnet inte skadas eller orsakar skada för någon annan.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare är du också särskilt förordnad förmyndare, vilket innebär att du ansvarar för barnets ekonomi. Om det finns särskilda skäl kan någon annan vara förmyndare. 

När ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd blir det aktuellt att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppdraget påminner till stora delar om det som god man, förutom att du som särskilt förordnad vårdnadshavare är involverad i den långsiktiga planeringen för barnet och dess integration i det svenska samhället.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare omfattas du inte av tystnadsplikt. Däremot ska du inte i onödan föra vidare något som barnet berättat i förtroende eller annan känslig information. 

Så länge pågår uppdraget

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare upphör

 • när barnet fyller 18 år
 • om du själv vill avsluta uppdraget 
 • om det visar sig att du inte är lämplig, till exempel inte sköter ditt uppdrag 
 • om barnets biologiska föräldrar vill ha tillbaka vårdnaden.

Det är domstolen som beslutar om när uppdraget kan upphöra. 

Krav för uppdraget

Socialtjänsten i kommunen bedömer om du är lämplig att vara särskilt förordnad vårdnadshavare, beslut fattas av domstolen. Vad som ingår i utredningen ser olika ut beroende på skälet till att barnet behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare. Man kan bland annat titta på 

 • din livssituation och din förmåga att ta hand om ett barn
 • uppgifter från personer som känner barnet eller dig 
 • uppgifter från socialtjänstens register
 • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister.

Stöd och ersättning

Vissa kommuner erbjuder kortare utbildningar för dig som vill ta ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Du har rätt att få ersättning för den del av uppdraget som är att vara barnets förmyndare, vilket överförmyndarnämnden beslutar om. Vissa kommuner betalar även ut ersättning för vårdnadsdelen av uppdraget. I de fallen är det socialtjänsten i kommunen som fattar beslut.

Under 2016 hade drygt 1030 barn särskilt förordnad vårdnadshavare. 760 var pojkar och 270 var flickor.

Under 2016 hade drygt 1030 barn särskilt förordnad vårdnadshavare. 760 var pojkar och 270 var flickor.

Fler berättelser om vårdnadshavare
Välj kommun och typ av uppdrag