Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Anmäl intresse

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson.  

Det här ingår i uppdraget

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar.  

För de barn som riskerar att hamna i exempelvis missbruk, kriminalitet eller socialt nedbrytande beteende kan en särskilt kvalificerad kontaktperson utses. Som särskilt kvalificerad kontaktperson ska du ge stöd och vägledning för att minimera dessa risker. Du ska också följa och motivera barnet till exempelvis skolarbete eller lämpliga fritidsaktiviteter, samt ingripa i svåra situationer som kan uppstå. Du behöver dessutom ha kontakt med exempelvis barnets skola och hjälpa barnet i andra myndighetskontakter. 

Som kontaktperson eller särskilt kvalificerad kontaktperson har du tystnadsplikt.

Krav för uppdraget

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktperson. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du är lämplig. De kan bland annat titta på 

  • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister. 

Det ställs ofta högre krav på dig som vill bli särskilt kvalificerad kontaktperson eftersom uppdraget är mer komplext.

Om du bedöms lämplig för något av uppdragen kontaktar socialtjänsten dig när det finns ett barn som du passar för. 

Så länge pågår uppdraget

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av dig som kontaktperson. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget. 

Stöd och ersättning

Vissa kommuner erbjuder utbildning till dig som vill bli kontaktperson. Du får mer information av din kommun när du anmält intresse.

Du har också rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode. Det är kommunen som fattar beslut om storleken på ersättningen. Som vägledning till kommunen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram rekommendationer för ersättningsnivåer för kontaktperson

Som särskilt kvalificerad kontaktperson har du också rätt till ersättning. Här har SKL inga rekommendationer, kommunen beslutar om beloppet utifrån hur komplext uppdraget är.

Under 2016 hade knappt 17 400 barn och unga i åldern 0-20 år insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj. 9 800 var pojkar och 7 600 var flickor. Utöver detta hade 800 barn och unga insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. Det var fler pojkar än flickor som hade detta stöd.

Under 2016 hade knappt 17 400 barn och unga i åldern 0-20 år insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj. 9 800 var pojkar och 7 600 var flickor. Utöver detta hade 800 barn och unga insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. Det var fler pojkar än flickor som hade detta stöd.

Välj kommun och typ av uppdrag